Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi,
oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

24.06.2019 godzina 10:54 imieniny .
Walne zebranie sprawozdawcze Iławskich amazonek 14.03.2018r.
2018-03-30 20:30:29
Iławskie amazonki jak co roku w marcu zorganizowały Walne zebranie sprawozdawcze na którym podsumowały swoją działalność w 2017 roku.
Ubiegły rok był szczególny gdyż świętowałyśmy 20 Lecie naszej działalności.
Po powitaniu członków stowarzyszenia i gości zostało wybrane Prezydium Zebrania któremu przewodniczył kol. Jan Jasiński. Przewodniczący przedstawił Regulamin obrad, który został przyjęty. Wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków. Następnie Prezes Stowarzyszenia IKA Adela Kowalska przedstawiła szczegółowe sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok. Działalność stowarzyszenia opiera się społecznej pracy jej członków. Celem jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi oraz czynne uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania tej groźnej choroby.
Następnie Księgowa pani Maria Szydłowska przedstawiła sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Podwojewska zapoznała zebranych ze sprawozdaniem, które zawierało szczegółowe informacje dotyczące pracy Zarządu i pozytywną opinię na temat całokształtu działalności. Sprawozdanie zostało przyjęte podejmując stosowną uchwałę. Wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu został przyjęty jednogłośnie. Podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia za 2017r. Podjęto również uchwałę dotyczącą zmiany osobowej zarządu. Po złożonej rezygnacji wiceprezes Ewy Kuskowskiej zastąpiła ją Barbara Potorska dotychczasowy członek zarządu.
Następnie zapoznano zebranych z planem pracy stowarzyszenia na bieżący rok.
W ramach dyskusji głos zabrali zaproszenie goście. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podziękował za dotychczasową współpracę, przekazując na ręce Adeli Kowalskiej zegar z logo gminy. Wójt poprosił o przekazanie listu gratulacyjnego nieobecnej na spotkaniu wiceprezes Jadwidze Abramowicz, która znalazła się w Złotej Dziesiątce wyróżnionych na XX Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 2018. Burmistrz Iławy Adam Żyliński oraz Dyrektor MOPS Irena Kasprzycka podziękowali za dobrą współpracę wyrażając się z uznaniem o działalności naszego stowarzyszenia.

Inf. Jadwiga Abramowicz , Foto Barbara Podwojewska, Jan Jasiński


Wspomóż nas

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Iławie
85 8831 0002 2001 0004 5711 0001
KRS: 0000051167
REGON 510860713
NIP 744-15-04-940


Podziękowania

Iławskie Amazonki serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom, którzy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przekazali swój 1% podatku dochodowego za 2017 rok na rzecz naszego stowarzyszenia.