Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi,
oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

26.03.2019 godzina 23:25 imieniny .
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia IKA
2018-02-17 13:22:13

I N F O R M A C J A

Zarząd Stowarzyszenia Iławski Klub „Amazonki” w Iławie informuje o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Zebranie odbędzie się w dniu 14.03.2018r.(środa) o godz. 15.15 w pierwszym terminie (drugi termin godz.15.30 - bez względu na liczbę obecnych ), w siedzibie Stowarzyszenia IKA w Iławie ul. Chełmińska 1.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA
1. Otwarcie zebrania, powitanie gości.
2. Uchwalenie regulaminu obrad.
3. Wybór Prezydium obrad oraz protokolanta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
a) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
b) Sprawozdanie z działalności za 2017r.
- Zarządu Stowarzyszenia (merytoryczne i finansowe )
- Komisji Rewizyjnej za 2017r.
a. Dyskusja
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2017r.
- Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017r.
- Udzielenie absolutorium Zarządowi
- Uchwalenie programu działań Stowarzyszenia na 2018r.
6. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
- Wolne wnioski
7. Zakończenie obrad.

ZAPRASZAMY ZARZĄD SIKA

Wspomóż nas

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Iławie
85 8831 0002 2001 0004 5711 0001
KRS: 0000051167
REGON 510860713
NIP 744-15-04-940


Podziękowania

Iławskie Amazonki serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom, którzy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przekazali swój 1% podatku dochodowego za 2017 rok na rzecz naszego stowarzyszenia.